അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 19 July 2016

Chemistry Model Questions - Std 10


പത്താം തരത്തിലെ കെമിസ്ട്രി പാഠങ്ങിളിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്. സ്പന്ദനത്തിനു വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ പങ്കു വെച്ച ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പിലി നു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു.....

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...