ഐ റ്റി മേള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 19 July 2016

Chemistry Model Questions - Std 10


പത്താം തരത്തിലെ കെമിസ്ട്രി പാഠങ്ങിളിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്. സ്പന്ദനത്തിനു വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ പങ്കു വെച്ച ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പിലി നു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു.....

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...