||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| spandanam.tss@gmail.com

Saturday, 30 January 2016

A Slide Presentation On 'WATER ON EARTH' (Std 8)


എട്ടാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠഭാഗം കൂടുതല് ഗ്രഹിക്കുവാന് സഹായകമാകുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷന് ശ്രീ യു. സി വാഹിദ് സർ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില് നിന്നും ഫയല് Download ചെയ്യാം. ഈ പഠന സഹായി അയച്ചു തന്ന വാഹിദ് സാറിനു നന്ദി...

Download The Power Point Presentation File - Water On Earth

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...